Отделение по ортопедия и травматология

Началник отделение: д-р Антонио Георгиев

специалист по ортопедия и травматология.

28 години стаж по специалността.

Специализации: Ендопротезиране на големи и малки стави, ехография на тазобедрени стави в детска възраст


Специалисти:

д-р Румен Чернев - специалист по ортопедия и травматология
д-р  Венцислав Борисов- специалист по ортопедия и травматология

д-р Ивайло борисов - специалист по ортопедия и травматология
д-р Бочо Кирков - специалист по ортопедия и травматология
д-р Петър Ралчовски - спциализант по ортопедия и травматология

Старша медицинска сестра: Поля Лесова

Лекари консултанти:

Д-р Христо Гигов, Д.М. - специалист по ортопедия и травматология. Работи в Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.
Интереси в областта на тазобедрено и коленно протезиране, гръбначна хирургия, хирургия на ръка, артроскопска хирургия, микрореконструктивна и микроневрохирургия. 

 

Отделението е водещо в Северозападна България по ендопротезиране на стави - тазобредрени и коленни

Отделението по ортопедия и травматология на „Първа частна МБАЛ-Враца“ЕООД е с ІІ ниво на компетентност. Намира се в База 3 – ул. „Ген.Леонов“ № 95  и предлага оперативно и неоперативно лечение на травмите и ортопедичните заболявания:

 • травми на крайниците, таза и гръбначния стълб;
 • ортопедични заболявания;

Отделението разполага със самостоятелен операционен блок, който включва:

 • предоперационна зала;
 • 2 операционни зали;
 • гипсовъчна зала.

Операционният блок разполага с:

 • пълни набори от инструментариум за конвенционална костна и мекотъканна хирургия;
 • набори за специализирана хирургия - ендопротезиране, за екстра- и интрамедуларна остеосинтеза;
 • артроскопска апаратура;
 • операционна маса с екстензионна приставка;
 • два броя телевизионно - рентгенови уредби с електронно усилване на образа и подвижно С-рамо;
 • подвижен рентгенов апарат тип "Кугел";
 • анестезиологична апаратура.


По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 13 клинични пътеки и 5 амбулаторни процедури.
 

№ КП Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

217

Оперативни процедури

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

 

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП……“

 

 

№ КП Наименование - КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

26

Амбулаторни хирургични процедури

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник